Domů » Odškodnění » Odškodnění po dopravní nehodě » Trvalé následky po dopravní nehodě

Náhrada škody za trvalé následky po dopravní nehodě

Ztížením společenského uplatnění následkem dopravní nehody se rozumí částečné nebo úplné omezení pracovního, společenského i osobního života neboli překážka lepší budoucnosti ( §2958 o.z.).

Metodikou NS bylo přistoupeno k vytvoření zcela nového systému hodnocení ztížení společenského uplatnění vyjádřeného v %.

Nejedná se „pouze“ o viditelná tělesná poškození, ale především o ztrátu či omezení dosavadních schopností poškozeného uplatnit se v osobním či pracovním životě s přihlédnutím na možnosti rozvoje jeho osobnosti a pracovního zapojení v budoucnu. Hodnocení musí být založeno na srovnání způsobu života poškozeného před a po úrazu. Trvalé následky po dopravní nehodě jsou pojaty jako procentní vyjádření ztráty lepší budoucnosti ve stupnici 0-100% pro jednotlivé položky.

BEZPLATNÁ LINKA – volejte 800 140 240 nebo využijte ONLINE CHAT

U těžkých ublížení na zdraví je nutné hodnotit také ztrátu sexuálních funkcí, urologické potíže ( inkontinence moči a stolice, chronický zánět močových cest ) a v neposlední řadě psychickou újmu vzniklou stresem a vypětím z překonávání nastalých potíží.

 

Kdy je možné žádat o náhradu škody za trvalé následky po dopravní nehodě?

Uplatnit trvalé následky může poškozený zpravidla 1 rok od úrazu, avšak teprve poté, co dojde k relativnímu ustálení (stabilizaci) zdravotního stavu. Tuto skutečnost musí potvrdit ošetřující lékař poškozeného. Ne vždy můžeme brát 1 rok jako dogma, jelikož je nutné posoudit rozsah zranění a délku doléčení. Ve výjimečných případech lze uvažovat i s dobou delší, až po uplynutí dvou let.

Jestliže v budoucnu dojde u poškozeného k výraznému zhoršení již ustáleného zdravotního stavu, popřípadě dojde ke zhoršení a zapojení se do společenského života nebo k plnému vyřazení ze společenského života, vznikají poškozenému další nároky. Tyto nároky nejsou nijak časově omezeny, ale je nutné prokázat, že mají příčinnou souvislost z předmětnou dopravní nehodou.

 

Lze žádat o zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění?

Zvyšování bodového hodnocení je praktikováno převážně u těžkého ublížení na zdraví. Jedním z kritérií je věk poškozeného. Vzhledem k tomu, že vrcholu sil i intenzity společenského zapojení se obvykle dosahuje ve věku od 45 do 55 let, je možné základní částku zvýšit přibližně o 10 – 35 % dle věku poškozeného.
Je nutné zdůraznit, že základní částku může soud snížit o 10% utrpěl-li poškození zranění ve věku 55-69 let a až o 20% v případě zranění ve věku 70 let a výše.

Další možností navýšení je výjimečné zapojení do společenských aktivit před dopravní nehodou. Pakliže je společenské zapojení nadprůměrné zvýší se základní částka až o 10%, je-li výjimečné až o 20% a je-li zcela mimořádné zvýší se až o 30%.
I zde je nutné zdůraznit, že opět může soud snížit základní částku až o 10% bylo-li společenské zapojení poškozeného před nehodu podprůměrné, a až o 20% nebylo-li prakticky žádné.

Soud by při stanovení celkové náhrady za ztížení společenského uplatnění po všech navýšeních neměl překročit dvojnásobek základní rámcové částky. ( Základní rámcová částka je pro rok 2014 10.051.200,- Kč což je 100% poškození zraněného )

Jak již bylo zmíněno, o navýšení může rozhodnout soud. Navýšení lze žádat podáním žaloby a vždy záleží na odbornosti daného advokáta a soudního znalce z oboru lékařství – nemateriální újma.

Navýšení obsažené v soudním znaleckém posudku může poškozený požadovat v rámci mimosoudní dohody.

 

Výpočet částky za ztížení společenského uplatnění

Zde uvádíme příklad výpočtu. Částka se bude v každém kalendářním roce lišit v závislosti na výši základní rámcové částky.

Lékař – soudní znalec například ohodnotí ztížení společenského uplatnění u poškozeného o 5,5%.

Základní rámcová částka pro rok 2014 byla 10.051.200,- Kč.
K částce pro poškozeného se dojde tak, že ze základní rámcové částky je poškozenému uhrazeno 5,5%. tedy v našem případě bude uhrazeno 552.816,- Kč.

Potřebujete pomoci se stanovením částky za ztížení společenského uplatnění – trvalými následky?
V rámci našeho projektu spolupracujeme se soudními znalci z oboru lékařství a advokátní kanceláří s více než 30 lety praxe při řešení ZSU.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci. Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.

BEZPLATNÁ LINKA – volejte 800 140 240

Chci vyřešit odškodnění

7 + 13 =