Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Vdovský / Vdovecký důchod

 Vdovský (vdovecký) důchod je druh pozůstalostního  důchodu, na který má pozůstalá osoba nárok za  podmínek stanovených zákonem.

 Pozůstalá osoba má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi  (manželce), který byl poživatelem důchodu nebo ke dni smrti splnil  podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní nebo starobní důchod (i předčasný starobní důchod) anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Nárok na vdovský (vdovecký) důchod zaniká uzavřením nového manželství.

Období vyplácení vdovského / vdoveckého důchodu

Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu 1 roku od smrti manžela (manželky). Po uplynutí této doby náleží pouze, pokud pozůstalá osoba splní některou z těchto podmínek:

  • pečuje o nezaopatřené dítě (mladší 26 let);
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost);
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost);
  • je invalidní ve třetím stupni;
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.

Výše důchodu

Vdovský (vdovecký) důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Výše základní výměry je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy - 9 % průměrné mzdy, v roce 2015 činí 2 400,- Kč. Výše procentní výměry tohoto důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl zemřelý nárok v době smrti.

Souběh pozůstalostního důchodu s jiným důchodem

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a zároveň na výplatu vdovského (vdoveckého) důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina jeho procentní výměry. Základní výměra z dalších důchodů se nevyplácí.

Žádost o důchod

Žádost o vdovský (vdovecký) důchod podejte písemně na předepsaném tiskopisu u Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (MSSZ), příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele. Kontakty na jednotlivé správy sociální zabezpečení naleznete na portále ČSSZ.
Rozhodnutí o přiznání důchodu je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů od zahájení řízení. Tato lhůta se může prodloužit o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů aj.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz
  • úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky
  • oddací list
  • důchodový výměr zemřelého (případně i pozůstalého, je-li důchodce)

Možnost pomoci a konzultace

 
Služby psychosociální pomoci v oblasti vdovského / vdoveckého důchodu jsou poskytovány bezplatně. Poradce můžete kontaktovat pomocí formuláře nebo na lince 728 386 076.
 
Poradce Vám poskytne informace, doporučení nebo nasměrování, jak Vaši situaci řešit. Osobní setkání 
s poradcem je možné pouze v Praze a to po předchozí vzájemné domluvě.
Pro pozůstalé nabízíme ve spolupráci s „luctus.cz“ i krátkodobý terapeutický program zaměřený na 
zvládání zármutku.