fbpx

Trvalé následky po pracovním úrazu

Účelem náhrady škody za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) následkem pracovního úrazu je odškodnit trvalou změnu zdravotního stavu, která má nepříznivý vliv na uspokojování životních, pracovních a společenských potřeb poškozeného zaměstnance.

Zejména se pak jedná o vliv na výkon dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti jeho uplatnění v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním.

Jakým způsobem jsou trvalé následky hodnoceny?

Pracovní úraz a trvalé následky při něm jsou stejně jako bolestné při pracovním úrazu hodnoceny dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., s platností od 26. října 2015, přičemž ZSU, které nebylo před tímto datem hodnoceno se hodnotí dle výše uvedeného nařízení vlády.

Ztížení společenského uplatnění je vypláceno jednorázově na základě bodového hodnocení, které je součástí nařízení vlády č. 276/2015 Sb., v příloze č.3 k tomuto nařízení.

Pro určení výše bodového hodnocení za ZSU doporučujeme vyhledat soudního znalce a využít právní zastoupení.

Kdy mohou být trvalé následky hodnoceny a jaká je promlčecí lhůta?

Trvalé následky po pracovním úrazu mohou být dle příslušného nařízení vlády hodnoceny zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem a je zřejmé, že dalším léčením nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu. Je tedy nutné, aby byly ukončeny veškeré rehabilitace a ošetřující lékař rozhodl o možnosti hodnotit trvalé následky.

V případě, že v minulosti byly trvalé následky hodnoceny a došlo u poškozeného ke zhoršení zdravotního stavu ( typickým příkladem může být přiznání zvýšení stupně invalidity z I. stupně na III. stupeň invalidity ), provede se nové hodnocení ztížení společenského uplatnění. Od nového hodnocení se však odečtou hodnocení již dříve přiznaná.

Promlčecí lhůta se v případě ztížení společenského uplatnění řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a činí 3 roky . Vzhledem k tomu, že léčení pracovního úrazu bývá v mnoha případech časově náročnější, může se počátek lhůty pro vymáhání nároku značně oddálit. Za rozhodný moment lze považovat den, kdy je možné trvalé následky hodnotit.

Možnost navýšení ztížení společenského uplatnění

Vzhledem k paušálnímu hodnocení ZSU příslušným nařízením vlády, nemůže dojít k objektivnímu zhodnocení veškerých aspektů týkajících se trvalých následků. Je potřeba posoudit věk poškozeného, možnost pracovního zařazení, dopad na soukromý život, sociální postavení, psychickou újmu, ztrátu sexuálních funkcí, apod.

S tímto počítá zákoník práce, který říká, že ve výjimečných případech může soud výši odškodného přiměřeně zvýšit. Je tedy nutné, domáhat se zvýšení trvalých následků soudní cestou !

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci. Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.

Potřebujete naši pomoc? VOLEJTE ZDARMA 800 140 240

Chci vyřešit odškodnění