Domů » Odškodnění » Odškodnění po dopravní nehodě » Bolestné po dopravní nehodě

Bolestné po dopravní nehodě

Bolestné po dopravní nehodě

Podle zákona má každý poškozený, který utrpěl újmu na zdraví při dopravní nehodě (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec) nárok na odškodnění za újmu na zdraví – bolestné.

Odškodnění při dopravní nehodě v podobě bolestného a trvalých následků je nejzákladnějším způsobem odčinění tělesné újmy poškozeného.

Podle jakých zákonů je bolestné hodnoceno ?

Výše odškodnění po dopravní nehodě za utrpěné bolesti tzv. bolestné byla do nedávna stanovena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíženého společenského uplatnění případně dle § 2958 z.č. 89/2012 Sb., tedy nového Občanského zákoníku.

Nový občanský zákoník vešel v platnost 1.1.2014 a dopravní nehody vzniklé po tomto datu musí být odškodňovány dle tohoto platného zákoníku.

Hodnota jednoho bodu byla 120,- Kč v případě dopravní nehody, která se stala před 1.1.2014.

V případě, že se dopravní nehoda stala po 1.1.2014 stanoví se výše jednoho bodu, jako 1% hrubého měsíčního příjmu obyvatelstva v předchozím roce.

Promlčecí lhůta je definována jako časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany. U náhrady škody po dopravní nehodě je obecná promlčecí lhůta stanovena na 3 roky!
Bolestné může být vypláceno opakovaně po celou dobu léčení a to vždy, když poškozenému vznikne další nárok na bolestné.
Například při další operaci, která úzce souvisí se zraněním po dopravní nehodě.

Bez kvalitního lékařského znaleckého posudku není možné získat adekvátní odškodné.

Lékařské hodnocení

Vzhledem k absenci platné a právně závazné prováděcí právní úpravy k novému občanskému zákoníku, je potřeba příslušné diagnózy stanovovat v souladu s mezinárodní klasifikací nemocí, které korespondují i s dřívějším bodovým hodnocením dle již zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb., jakož i s metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.
Pokud má být v souladu s § 2958 odčiněna újma poškozeného peněžitou náhradou tak, aby byly plně vyváženy vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, je třeba každý případ posoudit individuálně a přihlédnout zejména ke konkrétním okolnostem vzniku újmy, osobě poškozeného a průběhu léčení.
S ohledem na náročnost léčení je lékař-soudní znalec schopen lékařské zhodnocení navýšit až o 100%.

Vše má svá ALE…

Poškozenému by měly být plně vyváženy vytrpěné bolesti v rámci slušnosti a dobrých mravů. ALE, vzhledem k tomu, že Metodika Nejvyššího soudu stanoví hodnotu jednoho bodu a v část B také sazby bodového hodnocení není však Metodika závazným právním předpisem.
Z toho pramení mnohé problémy při jednání s pojišťovnami a vymáháním adekvátního odškodnění.
Poškození dostávají částky za bolestné řádově několikanásobně nižší, než jsou ty, které jim opravdu náleží.
Metodika NS byla vytvořena, aby pomohla pojišťovnám, soudním znalcům, právníkům, soudcům a lékařům při stanovování výše bolestného. Téměř všichni se touto metodikou řídí a berou ji jako závaznou.

Setkali jsme se s postojem pojišťovny, kdy poškozenému vyplatila pouze 200,- Kč za jeden bod namísto požadovaných 256,86,- Kč za jeden bod. S tím, že je to dle jejich vyjádření v rámci slušnosti a s přihlédnutím k okolnostem případu.

Nic není černo bílé. Můžeme Vám pomoci.

V rámci našeho projektu pomáháme poškozeným získat náležité odškodnění za újmu na zdraví. Pomohli jsem již desítkám poškozeným a zajistili jsme jim profesionální právní zastoupení.
Pro získání náležitého odškodnění v případě těžkého ublížení na zdraví je nezbytné řešit navýšení náhrady škody soudní cestou.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci. Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.

Potřebujete naši pomoc? VOLEJTE ZDARMA 800 140 240

Chci vyřešit odškodnění