Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ( GDPR )

V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme Vaše osobní údaje.

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje zpracovávané prostřednictvím stránek Poradnaodskodneni.cz jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Kdo údaje sbírá.

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozem webových stránek Poradnaodskodneni.cz je Poradna Odškodnění - Czech, s.r.o., IČO: 06701019, Chromeč 178, Zábřeh 78901 (dále jen Poradnaodskodneni);

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Tyto osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonné povinnosti za účelem poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb. Tedy zejména abychom mohli zodpovědět Vámi zaslaný dotaz a případně provést posouzení případu a navrhnout metody řešení právních či jiných problémů. Dále pak na základě plnění budoucí smlouvy. 

Jedná se tak nejčastěji o identifikační a kontaktní údaje, které nám sdělíte při vyplňování kontaktního formuláře či emailem v podobě Vašeho emailu, jména a příjmení a telefonního čísla. Dále se v souvislosti s poskytováním služeb a plněním slouvy může jednat o informace o zdravotním stavu, adrese trvalého pobytu, případně adrese bydliště, pracovním poměru, datu narození nebo čísle bankovního účtu.

Okrajově zpracováváme osobní údaje také pro marketingové účely. 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem
 • Zlepšení kvality našich služeb

 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány

 • Pro účely realizace budoucí smlouvy o zastoupení

 • Pro plnění právní povinnosti, která se na Poradnu Odskodneni jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů)

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. 

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a zpracovávány primárně přímo Poradnouodskodneni. Pečlivě si vybíráme své spolupracovníky a partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty za účelem poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb souvisejících s vymáháním odškodnění újmy na zdraví poškozeného dalším zpracovatelům osobních dat. Takovým zpracovatelem pak může být pojišťovna či jiná instituce, advokátní kancelář, znalec, překladatel či jiný spolupracující subjekt. Vaše osobní údaje sdělujeme dalším zpracovatelům pouze v nezbytném rozsahu a převážně na základě Vašeho zplnomocnění.

Webové stránky Poradnaodskodneni.cz také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociální sitě Google+. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách Poradnaodskodneni.cz.

Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/update
Google+: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

PoradnaOdškodnění dále využívá pro online zákaznickou podporu aplikaci Livechatoo, vyvinutou společností nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., se sídlem Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Tento software slouží k online komunikaci s návštěvníky webových stránek PoradnaOdskodneni.cz. Tato aplikace využívá IP adresu návštěvníka a případně osobní údaje, které v chatu sám sdělí (jméno, e-mail, telefon...). Tato data jsou, spolu s historií chatu, využita pro účely komunikace se zákazníkem (zodpovězení či upřesnění dotazu...) a smazána nejpozději do 15 dnů po ukončení chatování.

Předávání osobních údajů do třetích zemí.

Poradnaodskodneni.cz nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje archivujeme po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány. Osobní údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře uchováváme na základě oprávněného zájmu po dobu pěti let od doručení dotazu. V případě zastupování a plnění smlouvy uchováváme Vaši dokumentaci a v ní uvedené osobní údaje po dobu deseti let od ukončení účelu zpracování Vašich osobních údajů .

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat

 • Právo osobní údaje opravit či doplnit

 • Právo požadovat omezení zpracování

 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech

 • Právo požadovat přenesení údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům

 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech

 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

 • Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte náš kontaktní formulář nebo email poradnaodskodneni@gmail.com či písemně na naší adrese: Poradna Odškodnění - Czech, s.r.o., Chromeč 178, Zábřeh 78901

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Tyto zásady jsou účinné od 18. května 2018.

Poradna Odškodnění.cz