Bezplatné poradenství při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Bolestné za pracovní úraz

Pracovní úrazNejzákladnější formou náhrady škody způsobené pracovním úrazem je odškodné za bolestné. Účelem bolestného je nahradit poškozenému újmu způsobenou poškozením zdraví a následnou léčbou.

Náhrada škody za bolestné po pracovním úrazu je poškozenému zaměstnanci hrazena jednorázově a provádí se v době, kdy je zdravotní stav ustálený.

Bolestné může být vypláceno opakovaně  a to vždy, když poškozenému vznikne další bolestné. Tedy i několik let od předmětného pracovního úrazu, pokud je prokazatelně v příčinné souvislosti s úrazem ( např. bolestné za vyjmutí kovů ).

Podle jakých zákonů je bolestné hodnoceno, jaká je hodnota jednoho bodu a promlčecí lhůta ?

Výše náhrady škody za bolestné se v případě pracovních úrazů stanoví výpočtem bodů dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., s platností od 26. října 2015, přičemž bolestné, které vzniklo před tímto datem a nebylo ještě hodnoceno se hodnotí dle výše uvedeného nařízení vlády.

Odškodnění za bolest je určováno dle bodového hodnocení diagnóz. Body za jednotlivé diagnózy se sčítají a následně se celkový součet násobí částkou za 1 bod. Seznam diagnóz je součástí nařízení vlády č. 276/2015 Sb., v příloze č.1 k tomuto nařízení.

Hodnota jednoho bodu za bolestné je stanovena částkou 250,- Kč za jeden bod.

Promlčecí lhůta se v případě bolestného řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a činí 3 roky ode dne, kdy se poškozený doví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá.

Je možné získat vyšší plnění za pracovní úraz ?

Ano, zákon umožňuje zvýšení hodnocení bolestného po pracovním úrazu ve dvou případech. Pokud poškozenému vzniknou komplikace související se zraněním ( např. Infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic, proleženiny… ), přihlédne posuzující lékař k rozsahu a tíži komplikací a může jednotlivé položky navýšit při lehkých komplikacích až o 10%, při středních až o 30% a při komplikacích ohrožujících život až o 50%.

Dále může posuzující lékař navýšit hodnocení bolestného až o 50%, došlo-li u poškozeného k náročnému způsobu léčení ( např. Opakované převazy, plicní ventilace… ).

Vždy záleží na odbornosti hodnotícího lékaře. Proto doporučujeme využít pro hodnocení bolestného soudního znalce.

Úskalí při uplatňování bolestného u pojišťovny.

V naší praxi se běžně setkáváme s tím, že se na nás obracejí poškození, kteří nejsou spokojeni s výší náhrady škody od pojišťovny, nebo se jim nelíbí výše bolestného stanovená jejich praktickým lékařem, kdy nejsou hodnoceny veškeré položky nebo navýšení. Nezřídka se setkáváme také s tím, že lékař odmítá posudek na bolestné poškozenému vyplnit.

Problémům při jednání s pojišťovnou a dohadům o výši plnění se dá předejít tím, že využijete našeho právního zastoupení. Ke správnému stanovení výše bolestného využíváme spolupracující znalce z oboru zdravotnictví, díky čemuž je možné získat maximální plnění za bolestné.

Jsme také schopní vyplacené bolestné bezplatně zrevidovat a sdělit Vám, zda je nějaká možnost navýšení.

V případě, že si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu za bolestné, nebo máte pocit, že jste dostali nízké bolestné napište nám.

Rádi a bezplatně Vám poradíme. Případně Vám zajistíme právní pomoc.

Poradna Odškodnění, z.s.