Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Odškodnění trvalých následků po dopravní nehodě

Ztížením společenského uplatnění následkem dopravní nehody se rozumí částečné nebo úplné omezení pracovního, společenského i osobního života neboli překážka lepší budoucnosti ( §2958 o.z.).

Metodikou NS bylo přistoupeno k vytvoření zcela nového systému hodnocení ztížení společenského uplatnění vyjádřeného v %.

Nejedná se „pouze“ o viditelná tělesná poškození, ale především o ztrátu či omezení dosavadních schopností poškozeného uplatnit se v osobním či pracovním životě s přihlédnutím na možnosti rozvoje jeho osobnosti a pracovního zapojení v budoucnu. Hodnocení musí být založeno na srovnání způsobu života poškozeného před a po úrazu. Trvalé následky po dopravní nehodě jsou pojaty jako procentní vyjádření ztráty lepší budoucnosti ve stupnici 0-100% pro jednotlivé položky.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

U těžkých ublížení na zdraví je nutné hodnotit také ztrátu sexuálních funkcí, urologické potíže ( inkontinence moči a stolice, chronický zánět močových cest ) a v neposlední řadě psychickou újmu vzniklou stresem a vypětím z překonávání nastalých potíží.

Kdy je možné žádat o náhradu škody za trvalé následky po dopravní nehodě?

Uplatnit trvalé následky může poškozený zpravidla 1 rok od úrazu, avšak teprve poté, co dojde k relativnímu ustálení (stabilizaci) zdravotního stavu. Tuto skutečnost musí potvrdit ošetřující lékař poškozeného. Ne vždy můžeme brát 1 rok jako dogma, jelikož je nutné posoudit rozsah zranění a délku doléčení. Ve výjimečných případech lze uvažovat i s dobou delší, až po uplynutí dvou let.

Jestliže v budoucnu dojde u poškozeného k výraznému zhoršení již ustáleného zdravotního stavu, popřípadě dojde ke zhoršení a zapojení se do společenského života nebo k plnému vyřazení ze společenského života, vznikají poškozenému další nároky. Tyto nároky nejsou nijak časově omezeny, ale je nutné prokázat, že mají příčinnou souvislost z předmětnou dopravní nehodou.

Lze žádat o zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění?

Zvyšování bodového hodnocení je praktikováno převážně u těžkého ublížení na zdraví. Jedním z kritérií je věk poškozeného. Vzhledem k tomu, že vrcholu sil i intenzity společenského zapojení se obvykle dosahuje ve věku od 45 do 55 let, je možné základní částku zvýšit přibližně o 10 - 35 % dle věku poškozeného.
Je nutné zdůraznit, že základní částku může soud snížit o 10% utrpěl-li poškození zranění ve věku 55-69 let a až o 20% v případě zranění ve věku 70 let a výše.

Další možností navýšení je výjimečné zapojení do společenských aktivit před dopravní nehodou. Pakliže je společenské zapojení nadprůměrné zvýší se základní částka až o 10%, je-li výjimečné až o 20% a je-li zcela mimořádné zvýší se až o 30%.
I zde je nutné zdůraznit, že opět může soud snížit základní částku až o 10% bylo-li společenské zapojení poškozeného před nehodu podprůměrné, a až o 20% nebylo-li prakticky žádné.

Soud by při stanovení celkové náhrady za ztížení společenského uplatnění po všech navýšeních neměl překročit dvojnásobek základní rámcové částky. ( Základní rámcová částka je pro rok 2014 10.051.200,- Kč což je 100% poškození zraněného )

Jak již bylo zmíněno, o navýšení může rozhodnout soud. Navýšení lze žádat podáním žaloby a vždy záleží na odbornosti daného advokáta a soudního znalce z oboru lékařství – nemateriální újma.

Navýšení obsažené v soudním znaleckém posudku může poškozený požadovat v rámci mimosoudní dohody

Výpočet částky za ztížení společenského uplatnění.

Zde uvádíme příklad výpočtu. Částka se bude v každém kalendářním roce lišit v závislosti na výši základní rámcové částky.

Lékař – soudní znalec například ohodnotí ztížení společenského uplatnění u poškozeného o 5,5%.

Základní rámcová částka pro rok 2014 byla 10.051.200,- Kč.
K částce pro poškozeného se dojde tak, že ze základní rámcové částky je poškozenému uhrazeno 5,5%. tedy v našem případě bude uhrazeno 552.816,- Kč.


Potřebujete pomoci se ztížením společenského uplatnění – trvalými následky?

V rámci našeho projektu spolupracujeme se soudními znalci z oboru lékařství a advokátní kanceláří s více než 30 lety praxe při řešení ZSU.
V případě, že si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky za ztížení společenského uplatnění, napište nám.
V případě potřeby Vám zajistíme právní pomoc a znalecký posudek.

Poradna Odškodnění