Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Odškodnění po dopravní nehodě

Bolestné po dopravní nehodě

Podle zákona má každý poškozený, který utrpěl újmu na  zdraví při dopravní nehodě (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec) nárok na peněžitou náhradu škody na zdraví -  bolestné.

Odškodnění při dopravní nehodě v podobě bolestného a trvalých následků  je nejzákladnějším způsobem odčinění tělesné újmy poškozeného.

Podle jakých zákonů je bolestné hodnoceno, jaká je hodnota jednoho bodu a promlčecí lhůta ?

Výše odškodnění po dopravní nehodě za utrpěné bolesti tzv. bolestné byla do nedávna stanovena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíženého společenského uplatnění případně dle § 2958 z.č. 89/2012 Sb., tedy nového Občanského zákoníku.

Nový občanský zákoník vešel v platnost 1.1.2014 a dopravní nehody vzniklé po tomto datu musí být odškodňovány dle tohoto platného zákoníku.

Hodnota jednoho bodu byla 120,- Kč v případě dopravní nehody, která se stala před 1.1.2014.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

V případě, že se dopravní nehoda stala po 1.1.2014 stanoví se výše jednoho bodu, jako 1% hrubého měsíčního příjmu obyvatelstva v předchozím roce.

V našem článku HODNOTA BODU se dočtete o přesných částkách za 1bod v příslušném roce.

Promlčecí lhůta je definována jako časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany. U náhrady škody po dopravní nehodě je obecná promlčecí lhůta stanovena na 3 roky!
Bolestné může být vypláceno opakovaně po celou dobu léčení a to vždy, když poškozenému vznikne další nárok na bolestné.
Například při další operaci, která úzce souvisí se zraněním po dopravní nehodě.

Bez kvalitního lékařského znaleckého posudku není možné získat adekvátní odškodné.

Vzhledem k absenci platné a právně závazné prováděcí právní úpravy k novému občanskému zákoníku, umožňující jednotkové vyčíslení (ohodnocení) způsobené bolesti při újmě na zdraví je potřeba příslušné diagnózy stanovovat v souladu s mezinárodní klasifikací nemocí, které korespondují i s dřívějším bodovým hodnocením dle již zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb., jakož i s právně nezávaznou metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.
Pokud má být v souladu s § 2958 odčiněna újma poškozeného peněžitou náhradou tak, aby byly plně vyváženy vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, je třeba každý případ posoudit také individuálně a přihlédnout zejména ke konkrétním okolnostem vzniku újmy, osobě poškozeného a průběhu léčení.
S ohledem na náročnost léčení je lékař-soudní znalec schopen lékařské zhodnocení navýšit až o 100%.

Vše má své ALE.

Poškozenému by měly být plně vyváženy vytrpěné bolesti v rámci slušnosti a dobrých mravů. ALE, vzhledem k tomu, že Metodika Nejvyššího soudu stanoví hodnotu jednoho bodu a v část B také sazby bodového hodnocení není však Metodika závazným právním předpisem.
Z toho pramení mnohé problémy při jednání s pojišťovnami a vymáháním adekvátního odškodnění.
Poškození dostávají částky za bolestné řádově několikanásobně nižší, než jsou ty, které jim opravdu náleží.
Metodika NS byla vytvořena, aby pomohla pojišťovnám, soudním znalcům, právníkům, soudcům a lékařům při stanovování výše bolestného. Téměř všichni se touto metodikou řídí a berou ji jako závaznou.

Setkali jsme se s postojem pojišťovny, kdy poškozenému vyplatila pouze 200,- Kč za jeden bod namísto požadovaných 256,86,- Kč za jeden bod. S tím, že je to dle jejich vyjádření v rámci slušnosti a s přihlédnutím k okolnostem případu.

Nic není černo bílé. Můžeme Vám pomoci.

V rámci našeho projektu pomáháme poškozeným získat náležité odškodnění za újmu na zdraví. Pomohli jsem již desítkám poškozeným a zajistili jsme jim profesionální právní zastoupení.
Pro získání náležitého odškodnění v případě těžkého ublížení na zdraví je nezbytné řešit navýšení náhrady škody soudní cestou.

V případě, že si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu za bolestné, napište nám.
Vaši situaci s Vámi zkonzultujeme, případně Vám zajistíme právní pomoc.

Poradna Odškodnění